Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Deelnemers voor onderzoek gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de oproeptekst in ieder geval:

  • naam onderzoeksinstituut of universiteit
  • doel en meerwaarde van het onderzoek (waarom is het onderzoek belangrijk)
  • omschrijving van deelnemers die worden gezocht (zo precies mogelijk)
  • wat van deelnemers wordt gevraagd (zo concreet mogelijk)
  • contactpersoon voor het onderzoek (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen voor deelname aan onderzoek:

Voor ons afstudeeronderzoek voor de bacheloropleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen,  zijn wij in samenwerking met Dhr. J. Elhorst een onderzoek gestart.  

 

Doel:

De resultaten zijn van groot belang om de mondzorg die word geleverd aan volwassen met autisme en een verstandelijk beperking van boven de 18 jaar te verbeteren. Door middel van het onderzoek willen wij de tevredenheid en ervaringen van de begeleiders in kaart brengen om vervolgens met deze informatie. Met de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de mondzorg geleverd door mondzorgverleners te verbeteren.

 

Wie kunnen deelnemen:

  • Begeleider van een cliënt met de combinatie autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking ouder dan 18 jaar.
  • Wonend in Nederland

 

De gegevens gaan wij verzamelen door middel van een vragenlijst bestaande uit 26 meerkeuzevragen en vier open vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 minuten en wordt volledig anoniem verwerkt.

 

Enquête link: https://goo.gl/forms/ZL6A2QI43U6MTmSu1

Mocht u nog vragen of feedback hebben, stuur dan een email naar: jh.elhorst@quicknet.nl

 

Dank voor uw medewerking. 

Dagmar Cuppen en Danique Bargerink

Wij zijn Safaa Soultana en Britt Steeghs studenten Mondzorgkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Wij doen onderzoek naar de tevredenheid van ouders over de geleverde mondzorg (behandeling) door uw mondzorgprofessional bij kinderen bij wie autisme en een verstandelijke beperking is vastgesteld.

Dit doen wij in samenwerking met drs. J. Elhorst, secretaris van de werkgroep ‘Autismevriendelijke mondzorg’ en interne scriptie begeleider L. Strijbosch van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Om meer inzicht in de visie van u als ouder op het gebied van een verstandelijke beperking en autisme zelf te verkrijgen hebben wij een vragenlijst opgesteld met betrekking tot de tevredenheid over de geleverde mondzorg.

Het doel van dit onderzoek is om bevindingen en aanbevelingen te formuleren zodat de mondzorg voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een autisme en een verstandelijke beperking verbeterd kan worden.

Bekijk de vragenlijst 

Ik doe namelijk onderzoek naar de mening van ouders van deze doelgroep over de geleverde mondzorg bij hun kinderen. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de meningen van ouders van kinderen met ASS in combinatie met een verstandelijke beperking. Op basis van de meningen zal ik aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de mondzorg voor deze doelgroep opnemen in mijn onderzoeksrapport.

Het wordt een kwalitatief onderzoek waarbij ik graag een focusgroepsgesprek wil houden met een aantal ouders dat hier vrijwillig aan wilt deelnemen. Op basis van de resultaten die daaruit zullen volgen, wil ik aanvullend individuele diepte-interviews afnemen.

Via deze oproep wil ik graag een poging doen om Nederlandssprekende ouders van autistische kinderen van
0-18 jaar met een verstandelijke beperking te werven voor een vrijwillige bijdrage aan mijn onderzoek. De locatie en datum voor het focusgroepsgesprek en de interviews zijn nog onbekend. Een optie is om dit in Utrecht te doen, maar daar wil ik graag een beslissing over maken in samenspraak met de deelnemende ouders.

Mocht u interesse hebben, stuur dan alstublieft een e-mail naar: fatima.afkir@student.hu.nl

Wie kan deelnemen?
U kunt aan dit onderzoek meedoen als u tussen de 18 en 65 jaar oud bent en gediagnosticeerd bent met ASS. Bij voorkeur is er sprake van een minimale behandelgeschiedenis (geen klinische opname in het verleden).

Wat houdt het onderzoek in?
Er zijn 3 contactmomenten met de onderzoeker in Eindhoven. U wordt gevraagd om gedurende 10 dagen 10 maal per dag een korte vragenlijst in te vullen via een app op uw smartphone of iPod. Ook wordt u gevraagd om tijdens het invullen van deze vragenlijsten met een watje speekselmonsters af te nemen om het cortisolgehalte te bepalen.

De reiskosten worden vergoed en daarnaast ontvangt u een vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

Meer informatie en aanmelden
Geef u op voor dit onderzoek of vraag om meer informatie bij de onderzoeker:
Kim van der Linden
telefoonnummer: 06-83668350
e-mail: stress-aut@maastrichtuniversity.nl

Graag zouden wij uw medewerking vragen om een online vragenlijst in te vullen.

 

U wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen met het oog op jullie zoon/dochter, die:

-          tussen 6 en 59 maanden oud is

-          een grote verstandelijke ontwikkelingsvertraging en/of een grote motorische ontwikkelingsvertraging heeft

De vragenlijst kan volledig online worden ingevuld via deze link: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EFg2X9hn6LLC8l


Het invullen van de lijst neemt ongeveer 1 uurtje in beslag; waarbij het zeker mogelijk is om tussentijds op te slaan en later verder te werken. Indien jullie een voorkeur hebben om de vragenlijst op papier in te vullen, zijn de onderzoekers zeker bereid dit aan jullie te bezorgen en de verzendingskosten te vergoeden.

Uiteraard wordt uw privacy gewaarborgd en worden alle gegevens anoniem én enkel in kader van dit onderzoek verwerkt.

Bij verdere vragen mag u altijd contact opnemen met de onderzoekers op het mailadres oga@kuleuven.be of het telefoonnummer +32 (0)16 37 68 92 (Ines Van keer, België).

Kinderen en jongeren met autisme kunnen bijkomende problemen hebben. Hierdoor zou het zo kunnen zijn dat ze een minder positief zelfbeeld hebben dan kinderen zonder autisme. Dit is echter nog niet onderzocht. Door dat te onderzoeken kunnen we erachter komen of kinderen met ASS meer kans hebben op een negatief zelfbeeld dan kinderen zonder ASS en mogelijk behandeling nodig hebben die gericht is op het verbeteren van hun zelfbeeld. Om iets te kunnen zeggen over het zelfbeeld van kinderen en jongeren met autisme, zijn we op zoek naar kinderen met autisme en kinderen zonder autisme tussen de 8 en 18 jaar. Daarom willen wij u, als ouder, en uw kind vragen deel te nemen aan dit onderzoek.

Wat houdt deelname aan het onderzoek nu precies in?

Wij vragen u als primaire verzorger om online vragenlijsten in te vullen. U krijgt per mail de vragenlijsten toegestuurd om zelf via internet in te vullen, over hoe u denkt dat uw kind zichzelf ziet. Dat duurt ongeveer een half uur.
Daarnaast vragen wij uw kind om eenmalig vier taken te doen, waarvan twee computertaken. De taken hebben betrekking op hoe uw kind zichzelf ziet. Dit duurt naar verwachting 75 minuten. We spreken graag een locatie en tijdstip af die u en uw kind het beste uitkomen, dan kan dus ook bij u thuis.

Uiteraard zullen alle gegevens, verkregen door het onderzoek, anoniem verwerkt worden. Ook zal nooit informatie van het onderzoek, zonder uw toestemming, gedeeld worden met derden.

Wij hopen van harte dat u mee wilt werken aan ons onderzoek. Door mee te werken helpt u mee aan het verbeteren van het behandelaanbod en daarmee ook aan de hulp die beschikbaar is voor kinderen met autisme.

Als u mee wilt doen aan dit onderzoek kunt u op een moment dat het u uitkomt dit onderzoek starten door op onderstaande link te klikken. Hierdoor komt u direct bij de online vragenlijsten voor u als ouder (het invullen duurt dus ongeveer 30 minuten).

https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2hgY5WrwGp1uzyZ

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u ook altijd contact opnemen via zelfbeeldonderzoek@gmail.com.


Met vriendelijke groet,

Anne Janssen en Noet Maas onder begeleiding van dr. Bianca Boyer

Dit gebeurt met behulp van vragenlijsten en observaties van uw baby, van u en van uw partner tijdens spelsituaties bij u thuis en op de Universiteit van Amsterdam.

Doel
Met de informatie die verzameld wordt kunnen we een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van jonge broertjes en zusjes. De resultaten zullen van groot belang zijn om sociale problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken en op tijd te behandelen. We hopen dat u ons zou willen helpen om meer inzicht hierin te krijgen.

Deelname
U kunt meedoen als één van de volgende situaties voor u geldt:
a) U heeft één of meerdere kinderen, én u heeft in de afgelopen 4 maanden een kind gekregen;
b) U heeft één of meerdere kinderen, én u (of uw partner) bent (is) in verwachting.

Informatie
Ga voor meer informatie naar www.my-best.nl
Ga voor directe aanmelding naar Join the Research!

Doel van het onderzoek

Een psychose is een toestand waarbij iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Wij vermoeden dat sociale uitsluiting kan leiden tot een verhoogde aanmaak van dopamine in de hersenen en dat dit vervolgens kan leiden tot een psychose. Met dit onderzoek willen we hier graag meer inzicht in krijgen.


Wie kunnen meedoen met dit onderzoek?

We zoeken deelnemers van 18 t/m 30 jaar met een diagnose in het autisme spectrum. Personen met autisme die psychotisch zijn (geweest) of psychofarmaca (zoals Ritalin) gebruiken, kunnen helaas niet deelnemen.


Wat wordt er van deelnemers gevraagd?

Het onderzoek vindt plaats op meerdere dagen, die verspreid zijn over enkele weken:

Deel 1 (GGZ Rivierduinen Leiden): Afname van vragenlijsten om na te gaan of u aan de rest van het onderzoek deel kunt nemen. Indien dit het geval is, krijgt u enkele vragenlijsten mee naar huis om deze thuis in te vullen.

Deel 2 (LUMC):  Er wordt een MRI scan van uw brein gemaakt.

Deel 3 (LUMC): Er wordt een PET scan gemaakt, waarmee we dopamine in uw hersenen meten. Hiervoor dienen we bij u een ongevaarlijke, zeer lage dosis van een radioactieve stof toe.


Vergoeding?
Voor uw deelname ontvangt u 160 euro. Ook uw reiskosten worden vergoed.


Meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoeker, Rik Schalbroeck. 

Dit kan per e-mail: R.Schalbroeck@Rivierduinen.nl, of telefonisch: 06-53919962. 

In dit onderzoek krijgen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of epilepsie een plaspil, genaamd bumetanide, die gedrag- en prikkelproblemen moet verbeteren.

Bumetanide is een plaspil die al jaren veilig wordt gebruikt bij kinderen en volwassenen. De pil zorgt ervoor dat de chloorniveaus in de zenuwcellen verlagen waardoor verstoorde hersenactiviteit weer in balans komt.

Wie kunnen deelnemen?
Deelnemers kunnen meedoen in het UMC Utrecht of bij Jonx Groningen. Kinderen van 5-15 jaar met een ASS diagnose en/of epilepsie komen in aanmerking voor het onderzoek. Ze krijgen 3 maanden een behandeling met bumetanide of een placebo. Vooraf vind een verkorte IQ-test en ontwikkelingsinterview plaats en worden er vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten worden na het onderzoek nogmaals afgenomen. Tijdens het onderzoek zijn er controles om de reactie op het medicijn in de gaten te houden.

Meer informatie?
Ouders kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam van het UMC Utrecht of Jonx Groningen. Het onderzoeksteam zal een uitgebreide informatiebrief opsturen en daarna telefonisch contact opnemen om vragen te beantwoorden.

UMC Utrecht: BASCET@umcutrecht.nl
Jonx Groningen: ATN-BASCET@lentis.nl

Het onderzoeksteam van de BASCET-studie

Hoe verliep jouw overgang van de Jeugd GGZ naar de volwassenenzorg?

Als jij vóór je 18e de diagnose autisme hebt gekregen, zijn we benieuwd naar jouw ervaringen

met deze overgang!

 

Het duurt slechts 10-15 minuten! Deel jouw ervaringen via:

https://limesurvey.hr.nl/index.php/483597?lang=nl

Lees meer over het onderzoek in deze pdf

Voor mijn studie (autisme specialist Rino Hogeschool te Utrecht) werk ik aan een praktijkonderzoek in samenwerking met Stichting MEE (Heerlen) en Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg.
Dit praktijkonderzoek meet de effectiviteit van lotgenotencontact. Daarnaast is uw persoonlijke mening van belang in dit onderzoek.

In dit praktijkonderzoek is de centrale hypothese:
Lotgenotencontact, voor volwassenen met een ASS-diagnose, draagt bij aan een beter sociaal netwerk, meer sociale steun, empowerment en zelfwaardering waardoor indirect de kwaliteit van leven bevorderd wordt, en volwassenen met een ASS-diagnose minder een beroep hoeven te doen op (betaalde) zorg.

Met de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de effectiviteit van lotgenotengroepen te behouden of verder te ontwikkelen.

De antwoorden worden anoniem verwerkt.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Mocht u nog vragen willen stellen of feedback willen geven, stuur dan een mail naar:
autisme2112@gmail.com

Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan.

http://www.thesistools.com/web/?id=535869

Dank voor u medewerking,

Marlien Pijler

Doel:

Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar verschillen in het leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) en materiële beloning (geld of cadeautje).


Deelname:

Het kind en de ouder komen twee keer langs in Groningen: één keer voor een intake (vragenlijst voor de ouder en IQ-test voor het kind) en één keer voor een onderzoek (testjes op de computer en meting van de hersenactiviteit voor het kind en vragenlijst voor de ouder). De kinderen verdienen tijdens het onderzoek verschillende beloningen.


Informatie:

Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar disneyonderzoek@rug.nl met vermelding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ASS, ADHD of ZONDER diagnose).


Het Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om via online vragenlijsten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mensen met autisme in Nederland. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen met autisme.

In het register kunnen kinderen én volwassenen met autisme worden ingeschreven. Lees meer op de website van het NAR

Klik hier voor de folder over het Nederlands Autisme Register (PDF, 300 Kb)

Doe mee aan het Nationaal Autisme Register