Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Deelnemers voor onderzoek gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de oproeptekst in ieder geval:

  • naam onderzoeksinstituut of universiteit
  • doel en meerwaarde van het onderzoek (waarom is het onderzoek belangrijk)
  • omschrijving van deelnemers die worden gezocht (zo precies mogelijk)
  • wat van deelnemers wordt gevraagd (zo concreet mogelijk)
  • contactpersoon voor het onderzoek (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen voor deelname aan onderzoek:

Heeft het schooltype waar kinderen en jongeren met een beperking naartoe gaan invloed op hun vriendschappen en hun sociale netwerk? Dit is de kernvraag van het onderzoek dat Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en LPGGz samen met de Radboud Universiteit Nijmegen uitvoeren.

Jouw/uw ervaring horen we graag

Ben je tussen de 16 en 20 jaar en heb je een beperking of chronische ziekte? Dan horen we graag welke ervaringen jij hebt (of had) met vriendschappen op je school of opleiding. Bent u ouder van een kind van 4 tot 12 jaar? Dan kunt u namens uw kind de vragenlijst invullen. Heeft u kinderen van 12 tot 16 jaar dan kunt u vragen of zij zelf de vragenlijst willen invullen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we beter opkomen voor de onderwijsbelangen van kinderen en jongeren met een beperking. Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedoen.

Ga hier naar de vragenlijst

Uit reacties van leerlingen, ouders en lesgevers op het voortgezet onderwijs blijkt dat er bij de individuele begeleiding op scholen al stappen zijn gezet in het kader van passend onderwijs. In de klas blijft deze ontwikkeling door verschillende omstandigheden achter. Het gevolg is dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte niet de begeleiding krijgen waar ze recht op hebben. Er wordt ingezet op het bijscholen en coachen van lesgevers en er is vanuit de onderwijsbonden een noodroep aan de politiek voor kleinere klassen.

Graag zou ik de mening willen hebben van ouders en leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die al naar het regulier voortgezet onderwijs gaan of daar dit jaar gaan starten.

Vanuit mijn positie als coördinator van het ondersteuningsteam op het UlenhofCollege en als student master management en innovatie ben ik aan het onderzoeken of een ondersteuningsapp helpend kan zijn voor leerlingen die bij ons op school komen of al zijn.
Op de app (of een soort kleine tablet) is er een link met de persoonlijke ondersteuner, staan de afspraken die gemaakt zijn over extra toetstijd, time-out, handleiding voor het maken van een toets, blikagenda, plattegrond van de school, 'bij wie kan ik terecht als… ' etc… De dingen die ik opnoem zijn mogelijkheden.

Hoe zou deze digitale ondersteuning er uit moeten zien?
Alle tips en ideeën zijn welkom: saskiariv@hotmail.com

Aanleiding voor dit onderzoek
Veel volwassen patiënten met ASS hebben nog te vaak negatieve ervaringen, stress en angsten m.b.t. hun tandheelkundige behandeling. Om de behandelingen voor deze doelgroep te kunnen verbeteren is er onderzoek nodig.

Doel van het onderzoek
Met behulp van onderstaande vragenlijst worden de ervaringen en oplossingen volgens normaal- tot hoogbegaafde volwassen patiënten met ASS in kaart gebracht. Daarbij wordt tevens gevraagd naar mogelijke oplossingen om de tandheelkundige zorg te kunnen verbeteren.

De vragenlijst
Om de mondzorg te kunnen verbeteren hebben wij uw hulp hard nodig. Daarom vragen wij u om de onderstaande vragenlijst zorgvuldig in te vullen. De vragenlijst bestaat zowel uit open als gesloten vragen. Het is voor het onderzoek erg waardevol dat u uw persoonlijke ervaringen uitgebreid weergeeft en de werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijft. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden.

U heeft de mogelijkheid om tussentijds te stoppen met de vragenlijst en het invullen op een later tijdstip te hervatten. Uw ingevulde informatie wordt volledig anoniem verwerkt. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking en inspanning.

U zou ons erg helpen door de enquête via deze link in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/WWR8PSG

Doel:

Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar verschillen in het leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) en materiële beloning (geld of cadeautje).


Deelname:

Het kind en de ouder komen twee keer langs in Groningen: één keer voor een intake (vragenlijst voor de ouder en IQ-test voor het kind) en één keer voor een onderzoek (testjes op de computer en meting van de hersenactiviteit voor het kind en vragenlijst voor de ouder). De kinderen verdienen tijdens het onderzoek verschillende beloningen.


Informatie:

Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar disneyonderzoek@rug.nl met vermelding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ASS, ADHD of ZONDER diagnose).

We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische redenen (in dit geval alleen vanwege fysieke/lichamelijke oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een ziekenhuisopname niet naar huis konden en in die periode zorg op een andere plek ontvingen. Heeft u hier ervaring mee? Dan gaan we graag met u in gesprek hierover. 

Nu mensen met een kwetsbare gezondheid langer zelfstandig wonen, zijn terugvalopties noodzakelijk voor als het thuis even niet meer gaat. Dit geldt ook wanneer iemand na een ziekenhuisopname stabiel genoeg is om uit het ziekenhuis te worden ontslagen, maar medisch nog te instabiel is om op een verantwoorde wijze naar huis terug te keren. (Let op: Het gaat hier niet om een psychische crisis.) Dit zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’ bestaat al langer, maar wordt vanaf 2017 betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars de inkoop hiervoor gaan doen. Het is belangrijk dat bij de inkoop gelet wordt op de wensen en behoeften van cliënten.

Om de inbreng daarvan te borgen, wil LPGGz vanuit cliëntenperspectief criteria voor deze zorg opstellen. LPGGz doet dit project samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Het doel is om een set met kwaliteitscriteria op te leveren die patiëntenorganisaties kenbaar kunnen maken aan zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee is het cliëntenperspectief een goed onderbouwde factor van belang bij het inkopen en organiseren van eerstelijnsverblijf.

Aanmelden
Als u of uw naaste wil meedoen met deze gesprekken, dan kunt u zich aanmelden via
deze link. We nemen dan contact met u op via het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u bellen met Debora Korporaal: (033) 303 2333 of (06) 16 137 807.

Pauline Veenhof en Ashley Claessens, studenten van de opleiding Mondzorgkunde van de HAN in Nijmegen, voeren een onderzoek uit voor hun afstudeerscriptie: 'Een inventariserend onderzoek naar de behandelmogelijkheden in de mondzorg bij patiënten die 18 jaar of jonger zijn met ASS zonder een verstandelijke beperking'. Dit doen zij in samenwerking met drs. J. Elhorst van de werkgroep 'Autismevriendelijke tandheelkunde'. Hiervoor hebben zij respondenten nodig in verschillende groepen - waaronder de groep van de ouders en/of verzorgers.

Als ouder en/of verzorger van een kind met een autismespectrumstoornis bent u vaak zeer nauw betrokken bij de behandeling van het kind en weet u als geen ander hoe het kind zo'n behandeling ervaart en wat hier beter in kan.

In het onderzoek wordt uw mening gevraagd over de behandelingen en regels: hoe zij nu zijn en wat hierin verbeterd kan worden.
U kunt meedoen door een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-15 minuten. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer voldoende respondenten deelnemen, helpt dit ons om de beste tandheelkundige- of mondzorgkundige behandeling te vinden voor kinderen met ASS.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Het opvoeden van kinderen is voor élke ouder een uitdaging. Als je kind autisme heeft, brengt dit extra uitdagingen mee. Deze uitdagingen zorgen soms voor stress en onzekerheid, maar bieden soms ook kansen tot extra ontplooiing en groei.

In het kader van mijn Masterproef aan Universiteit Gent werk ik mee aan een onderzoek waarbij we de relatie tussen de gedragskenmerken van kinderen met autisme en de opvoeding van ouders beter in kaart willen brengen. Deze wederkerige relatie wordt ook beïnvloed door de attributiestijl die ouders hanteren. Attributies verwijzen naar de causale bedenkingen die we maken over gebeurtenissen en over het gedrag van anderen. Door deze bedenkingen proberen ouders het gedrag en gebeurtenissen beter te begrijpen.

Hoe kijken ouders naar het gedrag van hun zoon/dochter met autisme? Op welke manier heeft de attributiestijl van ouders invloed op het welzijn en het opvoedingsgedrag van ouders?

Om deze vragen te beantwoorden, willen we via een online vragenlijst graag uw beleving in kaart brengen! Heeft u een kind tussen 8 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis? Dan kan u deelnemen door deze vragenlijsten in te vullen.
Of stuur een e-mail naar Lisa.Dieleman@UGent.be voor meer informatie. 

Hartelijke dank,

Van Impe Stefanie


Het Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om via online vragenlijsten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mensen met autisme in Nederland. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen met autisme.

In het register kunnen kinderen én volwassenen met autisme worden ingeschreven. Lees meer op de website van het NAR

Klik hier voor de folder over het Nederlands Autisme Register (PDF, 300 Kb)

Doe mee aan het Nationaal Autisme Register

Via de website www.wehebbenhersensnodig.nl doet de NHB een oproep om registratie als hersendonor te overwegen. Door u aan te melden als hersendonor draagt u bij aan het vinden van oorzaken en oplossingen, en zodoende aan een hogere kwaliteit van leven voor mensen met een psychiatrische aandoening en hun naasten.

Myrthe van der Meer, o.a. bekend van haar boeken PAAZ en UP, zelf hersendonor met een autisme spectrumstoornis (syndroom van Asperger) en een bipolaire stoornis, is een van de vijf donoren die de campagne een gezicht heeft gegeven. Op de website leest u de motivatie van Myrthe van der Meer en de andere donoren om hersendonor te worden.