Home Over autisme Onderwijs Uitleg over passend onderwijs

Uitleg over passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Sindsdien hebben scholen zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind dat zich aanmeldt een ‘passende’ onderwijsplek krijgt – op de school waar het kind zich heeft aangemeld of op een andere school (regulier of speciaal) in de regio.

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) zijn sinds de invoering van passend onderwijs aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend ondersteuningsaanbod in de regio en ontvangt ook het geld voor de ondersteuning van leerlingen van het ministerie van Onderwijs.

Om toegelaten te worden tot een school voor speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (Pro) en voor de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo is een zogeheten ‘toelatingsverklaring’ (TLV) nodig. Dit wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

Leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs én zorgleerlingen die op een reguliere school, een praktijkschool of in het speciaal basisonderwijs (SBO) zitten hebben een zogeheten ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat welke ondersteuning de leerling krijgt (dat heet het handelingsgedeelte) en naar welke vervolgschool de leerling naar verwachting zal gaan (dat gedeelte heet het uitstroomperspectief). Mede dankzij een succesvolle lobby van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en oudervereniging Balans, hebben ouders instemmingsrecht als het gaat om het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief.

Lees hier meer over Passend Onderwijs en gelijke behandeling

 • Wet Passend OnderwijsDe belangrijkste kenmerkenLees meer
  • School heeft de plicht bij een extra ondersteuningsbehoefte van het kind te zorgen voor een passend onderwijsaanbod (zorgplicht);
  • Samenwerkingsverband bepaalt de basisondersteuning die door alle scholen in de regio geboden wordt. Scholen bepalen wat zij daarnaast aan extra ondersteuning kunnen bieden;
  • Samenwerkingsverbanden bepalen de criteria voor toelaatbaarheid als er een extra ondersteuningsbehoefte is;
  • Samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal basis onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • Bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en van extra ondersteuning in het regulier onderwijs verlopen via het samenwerkingsverband.

  Meer informatie:

  www.passendonderwijs.nl

   

   

 • Wet Gelijke BehandelingDiscriminatie of weigeren op een school vanwege autisme mag nietLees meer

  In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is onder andere vastgelegd dat discriminatie op het werk op basis van een chronische ziekte of handicap verboden is. Dit geldt ook voor discriminatie op grond van autisme.

  Meer informatie:

   

 • Woordenlijst onderwijsOp het gebied van onderwijs komen een aantal termen vaak voorbij. Hieronder vind je een aantal veel voorkomende begrippen.Lees meer

  Arrangementen: Ondersteuning op school wordt doorgaans aangeboden in ‘arrangementen’. Dit kan uiteenlopen van een ‘licht’ of ‘middelzwaar’ arrangement op een reguliere school tot een ‘zwaar’ arrangement op een speciale school.

  Auti-klas: aparte klas voor leerlingen met autisme op een reguliere school. Zij krijgen hier begeleiding en kunnen rustig wennen aan de hectiek van de middelbare school. Meestal stappen de leerlingen na één of meerdere jaren over naar een gewone klas. Thuiszitter: leerling die langer dan vier weken niet fulltime naar school is geweest.

  Geschillencommissie Passend Onderwijs: geeft advies als ouders en school een conflict hebben over toelating (van een zorgleerling) of verwijdering (van alle leerlingen). De commissie adviseert ook bij conflicten over het ontwikkelingsperspectief.

  IVIO@School: maakt, in samenwerking met de Wereldschool, digitale onderwijspakketten op maat op basisschoolniveau en op vmbo-t-, havo- of vwo-niveau. Dit onderwijs kan thuis worden gevolgd (bijvoorbeeld door leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen), maar ook op school. Een groeiend aantal scholen voor voortgezet speciaal onderwijs biedt via IVIO@School onderwijs aan op havo- en vwo-niveau. www.ivioschool.nl

  Maatje: een klasgenoot die je helpt op school. Met praktische zaken zijn, maar ook op sociaal gebied.

  Miep Ziek-contract: vergoeding voor thuisonderwijs na tussenkomst van een zogeheten ‘inspecteur bijzondere opdrachten’. Wat de criteria zijn is onduidelijk.

  Ondersteuningsprofiel: wat een individuele school te bieden heeft op het gebied van ondersteuning voor leerlingen. Er zijn scholen die zich specialiseren in ‘arrangementen’ voor een specifieke groep zorgleerlingen, bijvoorbeeld met autisme of adhd.

  Onderwijsconsulent: geeft advies en bemiddelt als een leerling door een school wordt geweigerd, of als een leerling langer dan vier weken thuiszit. Kan ook worden ingezet als een kind thuis dreigt te komen zitten.

  Ondersteuningsplan: hierin staat wat een samenwerkingsverband te bieden heeft aan ondersteuning voor leerlingen. Wordt elke vier jaar opnieuw opgesteld in samenwerking met de gemeente(n).  

  OPDC: orthopedagogisch en didactisch centrum. Bedoeld voor leerlingen die het tijdelijk niet redden in het reguliere voortgezet onderwijs.

  SBO: speciaal basis onderwijs. Voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Onderdeel van het reguliere onderwijs, ondanks de naam.

  SO: speciaal onderwijs. Basisonderwijs voor leerlingen die ‘zware’ ondersteuning nodig hebben.

  SOVA-training: sociale vaardigheidstraining.

  Startkwalificatie: minimaal een havo-, vwo of mbo2-diploma. Leerlingen uit het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. 

  Toelaatbaarheidsverklaring (TLV): nodig om geplaatst te kunnen worden op een speciale basisschool (SBO) of op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wordt afgegeven door het samenwerkingsverband na consultering van deskundigen. Zowel ouders als scholen kunnen bezwaar aantekenen tegen het wel/niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring. Elk samenwerkingsverband is verplicht om hiervoor een (bezwaar)adviescommissie te hebben.  

  Trajectklas: hierin kunnen alle leerlingen van een school die om de één of andere reden extra ondersteuning nodig hebben begeleiding krijgen. De meeste leerlingen komen alleen naar deze klas op het moment dat zij die begeleiding daadwerkelijk nodig hebben. Wordt ook wel structuurklas genoemd.

  Vrijstelling van de leerplichtwet: Kan worden aangevraagd als een kind wegens psychische of lichamelijke problemen niet in staat is om (voltijds) naar school te gaan. Nadeel is dat het kind meestal het recht op onderwijs verliest, ook als het leerbaar is. Een vrijstelling moet in principe elk jaar opnieuw door de ouders worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij de aanvraag hoort een verklaring van een psycholoog (niet de behandeld psycholoog van het kind) of een door de burgemeester en wethouders aangewezen GGD-arts.

  VSO: voortgezet speciaal onderwijs. Voortgezet onderwijs voor leerlingen die ‘zware’ ondersteuning nodig hebben.

  Zorgplicht: Vanaf het moment dat een leerling zich schriftelijk aanmeldt bij een school, heeft het bevoegd gezag van die school de plicht om een geschikte onderwijsplek te vinden. Een school hoeft de leerling niet per se zelf te plaatsen, zij kan ook – in overleg met de ouders – op zoek gaan naar een andere school binnen het samenwerkingsverband. Een school die vol zit heeft geen zorgplicht.

Sluiten
Word nu lid!