Home Over autisme Levensfases Autisme bij jonge kinderen (0 tm 3 jaar) Behandeling en begeleiding Behandeling en begeleiding

Behandeling en begeleiding

jonge kinderen van 0 tm 3 jaar

Bij behandeling en begeleiding van jonge kinderen gaat het met name om het stimuleren van de ontwikkeling van het kind op bepaalde gebieden, om het informeren van ouders en om waar nodig de omgeving van het kind aan te passen. Het gaat dus niet om het behandelen van het autisme op zich. Autisme is aangeboren en blijft het hele leven.

Hoe vroeger je met een behandeling start, hoe meer mogelijkheden er zijn om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Daarbij geldt wel dat het per kind verschilt hoe effectief een behandeling is. Als je kind autisme heeft, is samen spelen vaak niet gemakkelijk. Er bestaan verschillende (gedrags)therapieën waarin ouders wordt geleerd om met hun kind te spelen en te communiceren. Doel hiervan is om dit zoveel mogelijk toe te gaan passen in dagelijkse situaties thuis. Zo kan je kind zich spelenderwijs ontwikkelen op sociaal en communicatief gebied.

Waar het uiteindelijk om gaat is het vinden van een goede balans tussen enerzijds het stimuleren van de ontwikkeling van je kind, en anderzijds je kind het zelfvertrouwen te geven dat het mag zijn wie het is – inclusief zijn of haar autistische kenmerken. Voorkomen moet worden dat je zoon of dochter deze kenmerken voortdurend gaat camoufleren. Dit kan leiden tot uitputting en psychische klachten.

Soms wordt er tijdens een therapie ook een mix van verschillende methoden gebruikt. Mogelijk heeft je kind ook nog aanvullende therapie nodig, bijvoorbeeld op het gebied van taal/spraak of motoriek.

Onderzoek samen met de gz-psycholoog of psychiater die de diagnose bij je kind heeft gesteld welke hulp het beste aansluit bij jouw kind. En vergeet niet: als ouder ken je je kind het beste!

Veelgebruikte methodieken bij jonge kinderen zijn onder meer:

Psycho-educatie is een verzamelnaam voor interventies waarbij de persoon met autisme en je omgeving educatie (voorlichting, informatie, kennis) krijgen over autisme en hoe daarmee om te gaan. Psycho-educatie wordt voor Jonge kinderen (tot circa 6 jaar) gegeven aan ouders en dagelijkse begeleiders, niet aan het kind zelf.

Meer informatie over Psycho-educatie is te vinden op autisme.nl of op autismejongekind.nl

De BEER-interventie is bedoeld om jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te helpen. Juist ook zonder dat precies duidelijk is wat er aan de hand is. Zo krijgen meer kinderen op tijd de juiste hulp.

De BEER interventie is een speelse en laagdrempelige interventie voor ouders van jonge kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. De BEER interventie bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken door een BEER interventie professional.

BEER bevat elementen van Floorplay, VIPP-AUTI, PRT en JASPER. Meer informatie over BEER-interventie is te vinden op autismejongekind.nl

De methodiek gaat over het begeleiden en opvoeden van een kind met Autisme. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die kinderen met autisme kunnen hebben. Geef me de 5 is een methodiek gericht op vijf pijlers: autisme begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen.

Meer informatie over ‘Geef me de 5’ is te vinden op kenniscentrum-kjp.nl

‘Individuele oudertraining bij kinderen met autisme’ verbetert de vaardigheden van het kind en vergroot het gevoel van competentie van de ouders om de eventuele gedragsproblemen van hun kind te verminderen en sociaal gedrag uit te breiden. Individuele oudertraining bij kinderen met autisme is een behandelmethode voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar met autisme en gedragsproblemen.

Meer informatie over ‘Individuele oudertraining bij kinderen met autisme’ is te vinden op kenniscentrum-kjp.nl

FloorPlay is een ontwikkelingsgerichte spelmethodiek voor jonge kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt en waarbij de ouder-kind relatie centraal staat. FloorPlay richt zich op het versterken van de betrokkenheid en gerichtheid van het kind op zijn/haar omgeving.

Meer informatie over Floorplay is te vinden op autismejongekind.nl

  • VIPP-Auti (Video-feedback intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism)

VIPP-AUTI is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) autisme. VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden en met de ouders besproken worden. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met ASS (0-5 jaar) te vergroten.

Meer informatie over ‘VIPP-Auti’ is te vinden op kenniscentrum-kjp.nl

TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren”. TEACCH is niet, zoals veel mensen denken, een ‘standaard’ methode maar meer een (andere) manier van kijken naar kinderen met autisme en hun omgeving, en geeft sterke aanwijzingen voor waar je rekening moet houden als je aan wilt sluiten bij de eigen ‘taal’ en ‘cultuur’ van deze kinderen.

Meer informatie over TEACCH is te vinden op spectrumvisie.nl

De JASPER-training is een behandeling die jongere kinderen met autisme sociale communicatievaardigheden aanleert door middel van spel. En richt zich op het bevorderen van gedeelde aandacht spel en emotieregulatie bij jonge kinderen ter stimulering van de taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling.

Meer informatie over ‘Jasper training’ is te vinden op kenniscentrum-kjp.nl

In de praktijk wordt ABA vooral toegepast bij jonge kinderen met autisme. ABA-interventies richten zich op het veranderen van concreet waarneembaar gedrag. ABA als methode is omstreden en staat ter discussie. Het staat allerminst vast dat deze uit de Verenigde Staten afkomstige therapie ook een goede, veilige en verantwoorde behandeling is voor mensen met autisme.

Meer informatie over ABA is te vinden op autisme.nl

PRT vertrekt vanuit de eigen interesses en motivatie van een kind met autisme. De therapeut volgt het kind bij zijn interesses of wat het aan het doen is, en probeert vanuit die situatie leermomenten te creëren. PRT maakt gebruik van alledaagse of natuurlijke situaties en leermomenten.

Meer informatie over PRT is te vinden op autisme.nl of op autismejongekind.nl PRT is een vorm van ABA. ABA als methode is omstreden en staat ter discussie.

Overige behandelingen

  • Narratieve taal tekentherapie

Als je als ouder geen contact kunt krijgen met je kind, omdat je kind niet goed kan praten en/of communiceren, dan kan narratieve taal tekentherapie eventueel een optie zijn. Ouders en kinderen leren de natuurlijke regels voor taal en communicatie kennen en toepassen, waardoor een fijn contact tussen ouder en kind kan ontstaan.

Meer informatie over narratieve taal tekentherapie is te vinden op claudiablankenstijn.nl

  • Logopedie

Voor taal- en spraakproblematiek maar ook voor eetproblematiek kan gedacht worden aan een logopediste. Er bestaan specifieke methodieken voor eetproblemen bij kinderen met ASS.

Cogmed is een online training voor kinderen van 4 tot 18 met werkgeheugenproblemen, bijvoorbeeld bij leerproblemen of een leerstoornis, ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht. Cogmed traint het werkgeheugen via oefeningen op een computer of tablet.

Meer informatie over ‘cogmed’ is te vinden op kenniscentrum-kjp.nl

  • Fysiotherapie

Als je kind  zich anders beweegt dan andere kinderen. Of de bewegingen van je kind ontwikkelen zich langzamer dan normaal. Dan kan dat worden behandeld bij een fysiotherapeut.

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die een positief effect kan hebben op de sociale interactie van kinderen met autisme.

Muziektherapeuten zetten binnen de behandeling muziek in om ervaringen voor het ontwikkelingsproces van mensen op gang te brengen. Het gaat niet alleen om de muziek bij muziektherapie. Muziek is slechts het middel om iets belangrijkers te bereiken: samen plezier ervaren en contact met elkaar maken in een veilige sfeer. Vaak gaat het om non-verbale ervaringen die een verandering tot stand kunnen brengen. Ze helpen kinderen met autisme bijvoorbeeld om hun gevoel te uiten, beter te communiceren en makkelijker om te gaan met veranderingen. De muziektherapeut zet de muzikale elementen maat, ritme, melodie, harmonie en klank in. Daarbij  maakt men gebruik van muziekinstrumenten, stem, muzikale spelvormen, improvisatie en bestaand repertoire.

Meer informatie over ‘Muziektherapie’ is te vinden op autismejongekind.nl

Kijk voor meer informatie over mogelijke behandelvormen op autisme.nl of op autismejongekind.nl

 

Sluiten
Word nu lid!