Home Over ons Organisatie

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bestaat sinds 1978 en is van een kleine oudervereniging met enkele tientallen leden uitgegroeid tot een brede belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.

De vereniging telt ruim 13.500 leden, onder wie mensen met autisme, ouders, partners, overige familieleden, professionals en anderen die mensen met autisme een warm hart toedragen.

Landelijk bestuur

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wordt bestuurd door een landelijk bestuur, dat zich op vrijwillige basis inzet voor mensen met autisme en de vereniging. Onze deskundige bestuursleden hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven, de wetenschap of in de (autisme)hulpverlening, en de meesten zijn daarnaast ervaringsdeskundig. Zie hier het bestuurs- en directiereglement, versie 2020.

Ons huidige bestuur bestaat uit:
Guus Alfrink, voorzitter
Patrick Dannenburg, penningmeester
Nicole Boevé
Ria van ’t Klooster
Dianne Vos

Contact met bestuur: bestuur@autisme.nl

Landelijk bureau

De uitvoering van een aantal bestuursbesluiten vindt op het landelijk bureau plaats door een klein, betrokken team van bureaumedewerkers onder leiding van de directeur. Op het landelijk bureau zijn medewerkers actief op het gebied van beleid, fondsenwerving, communicatie, ondersteuning regio-afdelingen, financiële- en ledenadministratie, secretariaat.

Contact met landelijk bureau: landelijk bureau

Regiobesturen

Op regionaal niveau zijn NVA-regiobesturen belast met het besturen van de regionale activiteiten van de vereniging. Naar schatting 300 vrijwilligers zijn regionaal actief, onder leiding van 11 regiobesturen, die zich eveneens op vrijwillige basis inzetten voor de NVA. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining en worden regelmatig bijgeschoold om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Zij worden op afstand ondersteund door medewerkers van het landelijk bureau. De meeste regionale vrijwilligers en bestuursleden zijn ervaringsdeskundig.

Contact met de regiobesturen: regio’s 

Leden

De NVA telt ruim 13.500 leden. Deze leden vormen de basis van de vereniging, en hun belangen staan voorop bij het beleid en de bestuursbesluiten van de vereniging. Leden kunnen hun stem onder andere laten horen via de regionale ledenvergaderingen, die jaarlijks door de regiobesturen worden georganiseerd. Vanuit die regiobesturen gaat een afvaardiging naar de Vergadering voor Afgevaardigden, waar jaarlijks het NVA-beleid wordt vastgesteld.

Jaarrapportages, Beleid en Bezoldiging

Jaarlijks brengt de NVA verslag uit van haar activiteiten. Dit gebeurt zowel in de vorm van een uitgebreide jaarrapportage voor stakeholders als door middel van een ingekort, publieksvriendelijk verslag. De uitgebreide jaarrapportages zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022 – controleverklaring

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020  –  Jaarverslag 2020 Infographic

Jaarrekening 2019  –  Jaarverslag 2019 Infographic

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Publieksversie Jaarverslag 2016

Concept Notulen AVA NVA 2017 inclusief goedkeuring jaarrekening 2016 en decharge 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Publieksversie Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2013

Bezoldigingen

Voor de beloning van alle personeelsleden wordt de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Aan de bestuurders van de NVA worden behalve onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten verder geen bezoldigingen verstrekt. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft onder het maximum volgens de VFI Beloningsregeling.

Zie ook de jaarrekeningen

Meerjarenbeleid

De NVA is eind 2017 een intensief strategisch traject gestart, dat in de eerste helft van 2018 heeft geleid tot een nieuwe strategie met meerjarenbeleidsplan. Bekijk hier de presentatie over dit beleidsplan.

Fondsenwerving & Communicatie

De NVA houdt zich actief bezig met fondsenwerving. Bekijk hier het Fondsenwervingsplan en het Communicatieplan.

De NVA is een CBF-erkend goed doel waaronder ook valt de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). Daarnaast houden wij ons aan de gedragscode van het Instituut Fondsenwerving en de Wet Normering Topinkomens.

De NVA heeft de ANBI-status (nummer RSIN 004712924).

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken.

Klachtenregeling en statuten

Heb je een klacht over de vereniging? Download hier de statuten, de klachtenprocedure en het klachtenreglement.

Kvk-nummer: 40516257.
BTW-nummer: NL.0047.12.924.B01
Nummer RSIN: 004712924

Algemene voorwaarden

Sluiten
Word nu lid!