Home Over autisme Behandeling en begeleiding Autisme en levensloopbegeleiding Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Afhankelijk van de woonsituatie, de aard van de hulpvraag en het levensgebied waarop begeleiding nodig is, is de financiering daarvan geregeld via verschillende wetten. De belangrijkste kenmerken daarvan staan hieronder:

 • Wet maatschappelijke ondersteuningBegeleiding in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb)Lees meer
  • De zorg wordt overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet;
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding en ondersteuning;
  • Indicatie vindt plaats op basis van een keukentafelgesprek waarin de ondersteuningsvraag, het eigen vermogen en dat van het sociale netwerk in kaart wordt gebracht;
  • voor begeleiding, kortdurende verblijf, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen kunnen zorgvragers terecht bij de gemeente, dit geldt ook voor mensen met psychiatrische problemen zoals autisme;
  • huishoudelijke hulp wordt alleen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning vergoed als mensen de noodzakelijke hulp niet binnen de eigen omgeving kunnen regelen;
  • Mensen kunnen nog steeds een keuze maken tussen voorzieningen in natura of een persoonsgebonden budget, maar de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget zijn wel nauwkeuriger omschreven;
  • Voor mensen die AWBZ-zorg ontvangen geldt een overgangsrecht. Zij behouden nog een jaar de rechten die horen bij hun indicatie.

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

  https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

 • JeugdwetHulpverlening voor 0-18 jarigen en hun oudersLees meer
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening voor 0 tot 18-jarigen en hun ouders die tijdelijk of langer durend ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben;
  • Het gaat hierbij om hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Kinderen met ernstige verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen krijgen straks zorg en ondersteuning op grond van de Wet langdurige zorg;
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwillige en gedwongen jeugdzorg (inclusief  tenuitvoerlegging van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering);
  • Toegang tot de jeugdzorg verloopt via een doorverwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist zoals een kinderpsychiater, of bijvoorbeeld bureau jeugdzorg;
  • Er wordt gewerkt met wijkteams of jeugdteams;
  • Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld  dat overzicht biedt aan gezinsleden, mensen uit hun netwerk, hulpverleners en dienstverleners die een bijdrage aan de zorg leveren;
  • Er wordt vervoer aangeboden van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten

  https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

 • Wet Langdurige ZorgKeuze tussen Volledig Pakket Thuis, volledige Zorg in Natura en een persoonsgebonden budget (pgb)Lees meer
  • In de Wet langdurige zorg zijn de indicatie en toegangscriteria voor langdurige zorg neergelegd;
  • Er vindt een verplichte bespreking van het zorgplan plaats op basis waarvan vaststelling van het plan en het zorgarrangement plaatsvindt;
  • Er vindt een gesprek plaats over de inzet van mantelzorgers tijdens de zorgplanbespreking;
  • Er is een keuzemogelijkheid voor een persoonsgebonden budget, het Volledig Pakket Thuis en volledige Zorg in Natura;
  • Bepaalde voorzieningen worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals sociaal vervoer, het advies over mantelzorgondersteuning en de regionaal georganiseerde cliëntondersteuning;
  • Vanuit de Wlz wordt het verblijf in een instelling, de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, behandeling, vervoer naar begeleiding of behandeling, woningaanpassing voor kinderen jonger dan 18 jaar en huishoudelijke hulp geleverd door de instelling en worden ook middelen voor mobiliteit geleverd.

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/wet-langdurige-zorg-wlz

  https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

 • Wet Passend OnderwijsZorgplicht voor samenwerkingsverbanden van scholenLees meer
  • School heeft de plicht bij een extra ondersteuningsbehoefte van het kind te zorgen voor een passend onderwijsaanbod (zorgplicht);
  • Samenwerkingsverband bepaalt de basisondersteuning die door alle scholen in de regio geboden wordt. Scholen bepalen wat zij daarnaast aan extra ondersteuning kunnen bieden;
  • Samenwerkingsverbanden bepalen de criteria voor toelaatbaarheid als er een extra ondersteuningsbehoefte is;
  • Samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal basis onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • Bekostiging van het speciaal onderwijs en van extra ondersteuning in het regulier onderwijs verlopen via het samenwerkingsverband.

  Meer informatie:

  www.passendonderwijs.nl

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

   

 • ParticipatiewetOndersteuning aan mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard Lees meer
  • Vanuit de Participatiewet wordt ondersteuning geboden aan mensen die niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en bij een gewone werkgever werkzaam zijn;
  • De Participatiewet voorziet in uitbetaling van 70% van het wettelijk minimumloon, maar er geldt een inkomens-, partnertoets en kostendelersnorm;
  • De gemeente kan middelen uit de Participatiewet inzetten om mensen te helpen een baan te vinden (werkplekaanpassingen, job coach of bijvoorbeeld scholing);
  • In iedere regio komt een werkbedrijf waarin sociale partners, de gemeente en het UWV overleggen over de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mensen die voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn;
  • Wajong blijft bestaan naast Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen toegankelijk voor mensen die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn. Mensen die nu een Wajong uitkering hebben worden herkeurd om te bepalen of iemand in (gedeeltelijk) in staat is om te werken;
  • Bij sociale werkvoorzieningen worden geen mensen meer aangenomen. Mensen die al werkzaam zijn bij een sociale werkvoorziening stromen op een natuurlijke manier uit. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken komen er nieuwe beschutte werkplekken;
  • Gemeenten moeten bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan arbeidsverplichtingen, of als zij hun woonlasten delen;
  • De budgetten voor de Wajong, de Wet sociale werkvoorziening en Wet werk en bijstand worden samengevoegd.

  Meer informatie:

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/gevolgen-participatiewet

  https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

Sluiten
Word nu lid!