Home Nieuws Cees Kan: ‘Bedrijfsartsen moeten beter worden geschoold’
1 september 2017Cees Kan: ‘Bedrijfsartsen moeten beter worden geschoold’

Cees Kan sep17Bedrijfsartsen durven een vermoeden van autisme bij een werknemer vaak niet uit te spreken. Ze zijn bang voor het stigma dat rond autisme bestaat. 

Dit blijkt uit een onderzoek dat zal worden gepubliceerd in het oktobernummer 2017 van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

‘Bij veel bedrijfsartsen lijkt sprake te zijn van handelingsverlegenheid’, zegt psychiater Cees Kan, auteur van het onderzoek onder bijna tweehonderd bedrijfsartsen. ‘Ze zijn bang dat het uitspreken van een vermoeden van autisme door werknemers als stigmatiserend kan worden ervaren.’

Wat zijn de gevolgen?

‘Alléén als er een diagnose is, kan er tijdens het arbeidsre-integratiebeleid rekening mee gehouden worden. Bijvoorbeeld door interventies op maat aan te bieden. Een tijdige diagnose autismespectrumstoornis kan zo langdurige of definitieve uitval op het werk voorkomen.’

Hoe zouden bedrijfsartsen een vermoeden van autisme het beste kunnen bespreken?

‘Door te benadrukken dat het om een hypothese gaat die alleen door middel van specialistisch onderzoek bevestigd of verworpen kan worden.En door uit te leggen dat het vanuit preventief oogpunt van belang is om bij een dergelijk vermoeden tijdig specialistisch onderzoek te laten plaatsvinden.’

Hebben bedrijfsartsen voldoende kennis van autisme? 

‘Ze geven in ons onderzoek aan dat ze voldoende kennis hebben van de kenmerken van autisme, maar de helft vindt dat het hun ontbreekt aan kennis over therapeutische mogelijkheden. Dat wil zeggen over de mogelijkheden om werknemers zo concreet mogelijk inzicht te laten verwerven in de eigen autistische beperkingen en om ze te leren hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. Dit wordt vaak ‘psycho-educatie’ genoemd. Bedrijfsartsen zijn niet bekend met het netwerk van verwijsadressen op dit gebied. En diegenen die de weg wél kennen, krijgen vaak te maken met wachtlijsten waardoor een tijdige interventie ook wordt belemmerd.’

Wat kan hier het beste aan worden gedaan?

‘Bedrijfsartsen zullen als potentiële verwijzers beter voorgelicht en bijgeschoold moeten worden. Het is bijvoorbeeld goed als ze de verwijsadressen kennen op het gebied van psycho-educatie en van passend nieuw hulpaanbod, zoals dat van Beter Werken met Autisme (onderdeel van het Radboudumc, biedt trainingen op het gebied van autisme en werk, red.)

Is er op dit moment geschikt nascholingsaanbod voor bedrijfsartsen?

‘De module ontwikkelingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is in algemene zin prima, maar niet voldoende toegespitst op de arbeidscontext. Beter Werken met Autisme ontwikkelt op dit moment  passend aanbod voor bedrijfsartsen.’

Door onze redacteur Julie Wevers

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, Cees Kan en Harald Miedema. Het onderzoek betreft een peiling door de Hogeschool Rotterdam en de Radboud Universiteit onder bijna tweehonderd bedrijfsartsen. Het is een initiatief van de werkgroep arbeidsparticipatie van de Academische Werkplaats ‘Samen Doen’. Doel van het onderzoek was om de bijdrage van bedrijfsartsen aan de arbeidsparticipatie van volwassenen met autisme te inventariseren.

www.beterwerkenmetautisme.nl