Home Nieuws Kamerbrief over betere autisme-diagnostiek, -zorg en -ondersteuning
27 mei 2016Kamerbrief over betere autisme-diagnostiek, -zorg en -ondersteuning

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rijn van VWS op Kamervragen over specialistisch zorgaanbod bij autisme en op de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Autisme-diagnostiek: eerder, sneller, beter’. Het stimuleren van snellere en juistere diagnostiek en beter passende zorg via kennisontwikkeling en –verspreiding zijn speerpunten in zijn aanbevelingen.

De NVA is blij met deze beleidsaandacht voor autisme, en zal zich samen met anderen blijven inzetten om de voorgestelde verbeteracties gerealiseerd te krijgen.

Eind 2012 heeft de staatssecretaris van VWS een aantal (ervarings-)deskundigen uitgenodigd voor de werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’, waaronder onze NVA-directeur. Doel van deze werkgroep was om, mede in het kader van de transities in het sociale domein, te bekijken tegen welke knelpunten mensen met autisme aanlopen in het dagelijks leven en daarvoor oplossingen te bedenken en uit te dragen. 

Eerder, sneller en beter

Eén van de projecten van deze werkgroep was een uitgebreid onderzoek naar vertraging in de autisme-diagnostiek, waarbij ruim 800 dossiers van jeugdige en volwassen cliënten van twee GGZ-instellingen werden bestudeerd. Dit resulteerde in het rapport ‘Autisme-diagnostiek: eerder, sneller, beter’, dat vorig jaar door de werkgroep aan staatssecretaris Van Rijn van VWS werd aangeboden. 

Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen experts en werkgroep dat de volgende verbeteringen in de autisme-diagnostiek noodzakelijk zijn:

  • Verkorten van de gemiddeld drie jaar (onnodige) vertraging in de diagnostiek bij autisme;
  • Voorkomen van onjuiste diagnostiek en het geven van een gericht advies aan cliënten over een vervolgtraject, ook in die gevallen waar geen diagnose wordt gesteld;
  • Verminderen van het aantal hulpverleners(trajecten) en niet-passende behandelingen in de periode voorafgaande aan de (juiste) diagnose.

Van Rijn geeft in zijn brief aan hoe hij deze verbeterpunten wil helpen realiseren, waarbij het verbeteren van kennis- en informatie-uitwisseling rondom autisme essentieel zijn: “Uit de bij VWS binnenkomende casuïstiek en ook uit contacten met zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars blijkt regelmatig dat partijen nog onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars aanbod en mogelijkheden. Zeker in het geval van complexe problematiek leidt dit regelmatig tot enorm tijdrovende belrondes van hulpverleners om een passend zorgaanbod voor een cliënt te vinden. Ook gemeenten en soms ook zorgkantoren en zorgverzekeraars zitten regelmatig met het probleem dat ze geen of onvoldoende zicht hebben op het (regionaal en landelijk) beschikbare aanbod voor een bepaalde cliënt(engroep).”

Versterken regionale samenwerking

Van Rijn zet daarom in op het zoveel mogelijk versterken van (deels al bestaande) regionale overlegstructuren tussen alle bij complexe zorg en ondersteuning betrokken partijen (zoals zorgaanbieders, zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten, samenwerkingsverbanden onderwijs, cliëntenondersteuners, cliëntenorganisaties NVA en PAS enz). Doel daarvan is dat regionale partijen elkaar maximaal weten te vinden en op de hoogte zijn van elkaars aanbod, zodat problematiek rond de complexe zorg en individuele casuïstiek al zoveel mogelijk in de regio kan worden opgelost. In die situaties waarin het niet lukt om regionaal een passend aanbod te vinden verwijst van Rijn naar het meldpunt ‘juiste loket’ dat is ondergebracht bij ieder(in) en Per Saldo. 

Blijvende aandacht

In zijn brief aan de Tweede Kamer doet Van Rijn verschillende aanbevelingen die moeten leiden tot een snellere en betere diagnostiek en passende zorg en ondersteuning voor mensen met autisme. Hij hoopt hiermee tevens bij te kunnen dragen aan meer erkenning en participatiemogelijkheden voor mensen met autisme. Van Rijn: “Samen met alle betrokken lokale en landelijke organisaties, de VNG en andere landelijke partners zal ik me daarvoor blijven inzetten.”

Lees hier de kamerbrief