Home Privacy Policy

Privacy Policy

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website, en ook niet voor gevolgen van technische storingen. Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op de website aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Via info@autisme.nl kunt u contact met ons opnemen.

Op de site van de NVA treft u een aantal links aan naar andere websites. De NVA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. De NVA staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet, e-mail of via onze website. De NVA kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt. Een vanuit de NVA verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u meent een bericht per abuis te hebben ontvangen, informeert u dan de afzender en wis vervolgens het bericht. Het is niet toegestaan om de inhoud van e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de afzender te gebruiken of te verspreiden.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de NVA, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de NVA.

Privacybeleid NVA

Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor de NVA vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NVA, Weltevreden 4a te De Bilt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden.De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is (bijvoorbeeld verzending magazines) of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken. De NVA verkoopt de haar verstrekte gegevens niet aan derden. Derden kunnen u alleen indirect benaderen bijvoorbeeld als adverteerder in onze uitgaven of als standhouder bij door ons georganiseerde activiteiten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Rechtsgronden van de verwerking

De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

Bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via ledenadministratie@autisme.nl.

Ondersteuning

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van externe leveranciers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven of distributiebedrijven (bijvoorbeeld voor onze magazines). Wij hebben met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten waarin wij hebben geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies op onze website

Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. Met behulp van onder andere Google Analytics en Google AdWords analyseren wij het gebruik van onze website aan de hand van anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Uitsluitend op de congrespagina van de NVA gebruiken wij de Facebookpixel, en dat uitsluitend om te analyseren of onze oproepen voor het congres op sociale media effect hebben, oftewel we kijken dan hoeveel aanmeldingen er via de sociale media komen.

Uw rechten

De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit. Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat via ledenadministratie@autisme.nl aan ons laten weten. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wettelijke verplichtingen (zoals een deugdelijke boekhouding) dit slecht of niet mogelijk maakt. Wij zullen u dit dan laten weten en samen kijken hoe we zoveel mogelijk aan uw verzoek kunnen voldoen. Hoe dan ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, checkt u daarom regelmatig deze verklaring.

Laatst bijgewerkt door KW op 22-05-2018

Sluiten
Word nu lid!