Home Over autisme Onderzoek naar autisme HanneMieke scriptieprijs

HanneMieke scriptieprijs

Wat is de HanneMieke scriptieprijs?

Deze scriptieprijs wordt beschikbaar gesteld door Jan Schäffer, oprichter van het HanneMiekefonds, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De scriptieprijs betreft een geldbedrag van € 500,-, dat zo mogelijk jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die een afstudeerwerkstuk op MBO-, HBO- of WO-niveau schreef over autisme c.q. de zorg voor mensen met autisme van alle leeftijden. Dit bedrag is door de winnaar vrij te besteden.

 • HanneMiekeprijs 2014Winnares: Suzanne Agterberg-Rouwhorst // Eervolle vermelding: Matthijs GlazenburgLees meer

  De jury heeft in totaal 10 scripties ontvangen en beoordeeld. Daaronder bevonden zich 6 werkstukken vanuit het HBO en 4 vanuit het WO. Tot onze spijt was er opnieuw geen werkstuk ingezonden vanuit het MBO. De werkstukken zijn beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria: relevantie voor de kennis over (omgaan met) autisme, leesbaarheid van de tekst (taalgebruik), originaliteit (voegt het project iets toe aan reeds bestaande kennis) en de kwaliteit van het onderzoek.

  De prijs wordt uitgereikt op het NVA-AutismeCongres 13 november 2015.

  Suzanne Agterberg-Rouwhorst wint HanneMiekeprijs 2014
  Hoewel er veel inzendingen waren die aan deze criteria voldeden, was de keuze van de allerbeste om verschillende redenen niet moeilijk. We hebben, vanwege de brede toepassingsmogelijkheden, gekozen voor een praktijkgericht onderzoek naar een eenvoudig instrument ten behoeve van een op kansen en mogelijkheden gerichte  begeleiding van leerlingen met ASS en een verstandelijke beperking.

  Wij kennen de prijs dit jaar toe aan de scriptie ‘Autisme: een andere wereld. Unieke behoeften, beperkingen en kwaliteiten van leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking in beeld gebracht met een pASSpoort.’, geschreven door Suzanne Agterberg-Rouwhorst (Master SEN, Fontys Hogeschool, Utrecht).

  Het product van dit onderzoek is een pASSpoort waarin de unieke behoeften, beperkingen en kwaliteiten van leerlingen in beeld gebracht worden zodat de professionals die met deze leerlingen werken zich snel een beeld van kansen en beperkingen van een leerling kunnen vormen. Het onderzoek is zeer relevant voor leerlingen met ASS, temeer daar hier de combinatie met een verstandelijke beperking in beeld wordt gebracht kan een bredere doelgroep met het ontwikkelde pASSpoort geholpen worden. Wat het onderzoek extra charme meegeeft is de nadruk hierbij op kansen en mogelijkheden en niet alleen op beperkingen. Om het instrument te ontwikkelen is geïnventariseerd welke kenmerken leerkrachten van belang vinden voor een juiste beeldvorming. Later zijn deze voorgelegd aan een bredere groep deskundigen/begeleiders en tijdens een focusgroep gereduceerd tot een format dat in de volgende fase werd omgewerkt tot een beknopt maar overzichtelijk format dat voor elke begeleider eenvoudig toegankelijk is. Hoewel de groep klein is, is er zorgvuldig gebruik gemaakt van meerdere informatiebronnen naast elkaar waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot wordt. Tenslotte maakt de vormgeving/lay out van het onderzoeksverslag het tot een plezierig leesbaar stuk. De jury hoopt dat dit instrument ruim zal worden ingezet; het verdient brede toepassing en een deugdelijke evaluatie zodat dit verder geoptimaliseerd kan gaan worden.

  Matthijs Glazenburg krijgt eervolle vermelding HanneMiekeprijs 2014
  Hoewel er maar een de beste kan zijn, is er voor gekozen om één scriptie een eervolle vermelding toe te kennen. Vanwege de bijzondere bouwkundige invalshoek, het te verwachten profijt van een op hun gefaseerde behoeften en mogelijkheden afgestemde woonomgeving voor mensen met een ASS en de verfrissende wijze van presenteren kennen wij de vermelding toe aan de scriptie ‘Wonen voor jongeren met ASS, een ruimtelijke verkenning van het groepswonen’, geschreven door Matthijs Glazenburg van de T.U. te Eindhoven. De scriptie werd geschreven voor de opleiding tot Master Architecture Building and Planning. Ook voor dit product spreekt de jury de hoop uit dat het komt tot daadwerkelijke implementatie en evaluatie.

  De Bilt, 7 november 2014

  Annemiek Koster, voorzitter
  Lyda Blom
  Alice Hochstenbach
  Jan Schäffer

 • HanneMiekeprijs 2013Winnares: Moniek van EekerenLees meer

  Op 15 maart 2014 is tijdens de themadag Werken met Autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme de HanneMiekeprijs 2013 uitgereikt aan Moniek van Eekeren voor haar scriptie: “Transities van leerlingen met een autismespectrumstoornis van VSO ‘De Brouwerij’ naar hbo en mbo”. Een onderzoek naar competenties, uitdagingen en mogelijkheden. Moniek van Eekeren schreef deze scriptie in het kader van haar studie Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

  De jury was zeer onder de indruk van Monieks afstudeeronderzoek, vanwege de brede informatievergaring bij verschillende bronnen plus een vergelijkingsgroep van jongeren zonder ASS. De degelijkheid waarmee de winnares de samenhang tussen onderzoeksdoel, probleemstelling, bevindingen en conclusies heeft onderbouwd, heeft bij de jury de andere doorslag gegeven voor het toekennen van deze scriptieprijs. De prijs (een geldbedrag van € 500,- een ingelijste oorkonde en een boeket bloemen) werd overhandigd door jurylid Annemiek Koster.

  In een korte presentatie lichtte Moniek van Eekeren haar onderzoek toe. De aanleiding voor haar afstudeeronderzoek was dat VSO De Brouwerij, een school voor leerlingen met autisme, constateerde dat haar leerlingen niet vaak doorstromen naar het mbo of hbo. De school had weinig inzicht in de oorzaken van het gebrek aan doorstroom naar vervolgopleidingen. Moniek van Eekeren heeft dit voor De Brouwerij onderzocht en concrete aanbevelingen gedaan om deze doorstroom te verbeteren. Zodat meer mensen met autisme een vervolgopleiding afronden, en zo meer kansen krijgen om hun talenten in te zetten op de arbeidsmarkt.

  Een mooi concreet resultaat uit dit onderzoek is de transitiemap, die inmiddels door VSO de Brouwerij wordt gebruikt en ook voor andere scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs interessant kan zijn. Deze map is een middel voor docenten en leerlingen om te helpen de overstap naar vervolgonderwijs gemakkelijker te maken. De map bevat opdrachten, oefeningen en hulpmiddelen. De map is ingedeeld in drie hoofdonderwerpen: studiekeuze, voorbereiding en in gesprek met de vervolgopleiding.

Sluiten
Word nu lid!