Home Nieuws Helft ouders is ontevreden over passend onderwijs
10 mei 2023 - Staat van de Ouder 2023Helft ouders is ontevreden over passend onderwijs

Bijna de helft van de ouders is ontevreden over de ondersteuning die hun kind krijgt in het reguliere onderwijs. Scholen komen volgens deze ouders de zorgplicht niet goed na. Bijna een kwart van de zorgleerlingen kent geen ontwikkelingsperspectief (OPP).

Dit blijkt uit de Staat van de Ouder 2023, een representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs. De helft van de ouders van een zorgleerling vindt dat scholen onvoldoende onderzoeken of een kind extra ondersteuning nodig heeft – en zo ja, welke.

Driekwart van alle ouders is op dit moment ontevreden over de uitvoering van passend onderwijs. Ze zijn bang dat de kwaliteit van de ondersteuning voor zorgleerlingen verslechtert door de huidige problemen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door de steeds groter wordende klassen en de werkdruk bij leraren.  

Kennis

Ouders willen dat leraren beter worden geschoold op het gebied van passend onderwijs – de helft maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis op dit gebied.  Ook zouden leraren meer hulp moeten krijgen bij de ondersteuning van leerlingen.

Hoe meer leerlingen er in één klas zitten, hoe ontevredener ouders zijn over de ondersteuning. Ook wordt er in grote klassen minder vaak een zogeheten ondersteuningsprofiel (OPP) gemaakt. Doel van dit document is om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van een zorgleerling. 

Toestemming

In het ‘handelingsdeel’ van het OPP staat welke concrete begeleiding een leerling krijgt. Officieel is het document pas af als ouders of verzorgers hebben ingestemd met dit onderdeel. Uit het rapport van Ouders & Onderwijs blijkt echter dat slechts 46% van hen is betrokken bij de inhoud van het OPP van hun kind, waarvan 35% om toestemming is gevraagd voor het handelingsdeel. 

De helft van de ouders van zorgleerlingen vindt het moeilijk om de juiste informatie over passend onderwijs te vinden. Ruim eenderde weet niet welke mogelijkheden er op ‘hun’ school zijn als het gaat om ondersteuning.

Het is een gezamenlijke zorg

De NVA-Expertgroep Autisme en Onderwijs herkent zich in de zorgen die ouders hebben. En zien dit vooral als een gezamenlijke zorg, die zij ook delen met leerkrachten. Het lerarentekort, de grote klassen en te weinig handen in de klas maakt het uitvoeren van passend onderwijs steeds lastiger. Ook is er vaak een te kort aan kennis over autisme.

“Pas als aan deze voorwaarden voldaan is, kunnen we samen op weg naar Steeds inclusiever onderwijs“, geeft Suzanne Rouwhorst, voorzitter van NVA-Expertgroep aan. “Met samen bedoelen we, de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de leerling zelf, maar waar nodig ook bijvoorbeeld de samenwerking met zorg en gemeenten. Door onze kinderen (en jongeren) met autisme te zien als mensen met een kwetsbaarheid in de informatieverwerking. Waar soms extra zorg en ondersteuning nodig is om welbevinden te garanderen. Om vanuit daar weer te kunnen ontwikkelen”.

Sluiten
Word nu lid!