Home Nieuws OCW schept enige duidelijkheid over maatwerk op school
17 oktober 2018 - Maatwerk in het onderwijsOCW schept enige duidelijkheid over maatwerk op school

Welk maatwerk is er mogelijk in het onderwijs? Ouders, scholen en samenwerkingsverbanden en tasten hierover vaak in het duister. Een recente brief van OCW aan de Onderwijsconsulenten schept enige helderheid over drie belangrijke zaken.

1.  Afwijking minimum aantal uren onderwijs

Sinds 1 augustus 2018 mogen reguliere scholen voor sommige leerlingen afwijken van het wettelijk verplichte aantal lesuren. Dat is mogelijk als een kind om lichamelijk of psychische redenen geen of slechts in deeltijd onderwijs op een school kan volgen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs bestond deze mogelijkheid al langer.Dit zijn de voorwaarden voor reguliere scholen:

– De Inspectie van het Onderwijs moet toestemming verlenenen gaat hierbij uit van de volgende beleidsregel: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041216/2018-08-01. Om toestemming te kunnen krijgen moet het bevoegd gezag van de school de beslissing om een leerling minder onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen. Dit kan door in het zogeheten ‘ontwikkelingsperspectief’ (OPP) vast te leggen welke ondersteuning de leerling ontvangt en hoe het individuele onderwijsprogramma er uit ziet. Ook moet er in staat hoe de school denkt te kunnen bereiken dat de leerling binnen één jaar weer voltijds naar school gaat. Ouders moeten deze informatie uit het OPP goedkeuren.

– De instemming geldt alleen voor het lopende schooljaar. Verlenging is mogelijk, maar school moet dan wel (extra) goed onderbouwen waarom dit nodig is.

2. De financiële gevolgen van ‘deeltijdonderwijs’ voor een school 

Veel scholen denken dat zij geen geld ontvangen voor een leerling die voor 1 oktober van een schooljaar meer dan de helft van het onderwijsprogramma heeft gemist. Dit is onjuist. Deze ‘strafmaatregel’ geldt alléén als een leerling te veel lessen heeft gemist als gevolg van ongeoorloofd verzuim. En daarvan is geen sprake als een kind na goed overleg onderwijs volgt in deeltijd.

3. Het recht op particulier onderwijs

Op dit moment mag particulier onderwijs niet worden betaald uit de publieke onderwijsmiddelen. Wel is er op dit moment een wetsvoorstel in de maak die dit in bepaalde gevallen tijdelijk (maximaal één jaar) mogelijk wil maken – namelijk zolang een samenwerkingsverband (hierin zitten schoolbesturen van zowel regulieren als speciale scholen binnen één afgebakende regio; zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een passend aanbod voor zorgleerlingen) tekortschiet in zijn aanbod.

De organisatie Onderwijsconsulenten – die ouders en scholen helpt om tot goede afspraken te komen over ondersteuning op school – stuurde in december 2017 een ‘brandbrief’ naar het ministerie van OCW. De boodschap: de huidige mogelijkheden voor maatwerk zijn té onduidelijk. zijn. In zijn brief van 4 oktober 2018 geeft het ministerie toe dat er op dit moment te veel onduidelijkheden bestaan, vooral als een leerling zowel zorg als onderwijs nodig heeft. ‘Vanuit diverse kanten heeft het ministerie signalen ontvangen dat er veel onduidelijk is over de ruimte voor maatwerk’, aldus de brief die aankondigt dat de ministeries van OCW en VWS de Tweede Kamer binnenkort zullen informeren over nieuwe maatregelen ‘om de knelpunten op het snijvlak onderwijs en zorg weg te nemen.’

Van onze redactie

Dit artikel is geplaatst op 17 oktober 2018

button test 2

 

Sluiten
Word nu lid!