030-2299800
Wet- en regelgeving

Op het gebied van studeren met autisme

Wet- en regelgeving die an toepassing kan zijn wanneer je zorg of begeleiding tijdens je studie nodig hebt:

 • School heeft de plicht bij een extra ondersteuningsbehoefte van het kind te zorgen voor een passend onderwijsaanbod (zorgplicht);
 • Samenwerkingsverband bepaalt de basisondersteuning die door alle scholen in de regio geboden wordt. Scholen bepalen wat zij daarnaast aan extra ondersteuning kunnen bieden;
 • Samenwerkingsverbanden bepalen de criteria voor toelaatbaarheid als er een extra ondersteuningsbehoefte is;
 • Samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal basis onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • Bekostiging van het speciaal onderwijs en van extra ondersteuning in het regulier onderwijs verlopen via het samenwerkingsverband.

Meer informatie:

www.passendonderwijs.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

 • Vanuit de Participatiewet wordt ondersteuning geboden aan mensen die niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en bij een gewone werkgever werkzaam zijn;
 • De Participatiewet voorziet in uitbetaling van 70% van het wettelijk minimumloon, maar er geldt een inkomens-, partnertoets en kostendelersnorm;
 • De gemeente kan middelen uit de Participatiewet inzetten om mensen te helpen een baan te vinden (werkplekaanpassingen, job coach of bijvoorbeeld scholing);
 • In iedere regio komt een werkbedrijf waarin sociale partners, de gemeente en het UWV overleggen over de ondersteuning die zij kunnen bieden aan mensen die voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn;
 • Wajong blijft bestaan naast Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen toegankelijk voor mensen die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn. Mensen die nu een Wajong uitkering hebben worden herkeurd om te bepalen of iemand in (gedeeltelijk) in staat is om te werken;
 • Bij sociale werkvoorzieningen worden geen mensen meer aangenomen. Mensen die al werkzaam zijn bij een sociale werkvoorziening stromen op een natuurlijke manier uit. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken komen er nieuwe beschutte werkplekken;
 • Gemeenten moeten bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan arbeidsverplichtingen, of als zij hun woonlasten delen;
 • De budgetten voor de Wajong, de Wet sociale werkvoorziening en Wet werk en bijstand worden samengevoegd.

Meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/gevolgen-participatiewet

https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) is onder andere vastgelegd dat discriminatie op het werk op basis van een chronische ziekte of handicap verboden is. Dit geldt ook voor discriminatie op grond van autisme.

 

Meer informatie:

- Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte

- Informatie over Werken met een Beperking op de website van het College voor de Rechten van de Mens

 

Juridisch advies:

Vaak is discriminatie moeilijk aan te tonen. Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd of ontslagen bent vanwege je autisme dan is het verstandig om deskundig advies in te winnen. Dat kan bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht van IederIn. Leden van NVA en andere lidorganisaties van IederIn kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning via dit Juridisch Steunpunt. 

 

Ervaringen uitwisselen:

Ook kun je contact opnemen met het Steunpunt Autisme en Werk om ervaringen met autisme op de werkvloer uit te wisselen.

 • De zorg wordt overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet;
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding en ondersteuning;
 • Indicatie vindt plaats op basis van een keukentafelgesprek waarin de ondersteuningsvraag, het eigen vermogen en dat van het sociale netwerk in kaart wordt gebracht;
 • voor begeleiding, kortdurende verblijf, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen kunnen zorgvragers terecht bij de gemeente, dit geldt ook voor mensen met psychiatrische problemen zoals autisme;
 • huishoudelijke hulp wordt alleen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning vergoed als mensen de noodzakelijke hulp niet binnen de eigen omgeving kunnen regelen;
 • Mensen kunnen nog steeds een keuze maken tussen voorzieningen in natura of een persoonsgebonden budget, maar de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget zijn wel nauwkeuriger omschreven;
 • Voor mensen die AWBZ-zorg ontvangen geldt een overgangsrecht. Zij behouden nog een jaar de rechten die horen bij hun indicatie.

Meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

https://iederin.nl/hulp-en-advies/informatiebladen/

 • BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg in het mbo waarbij je 3 à 4 dagen per week werkt bij een erkend Leerbedrijf (vaak in ruil voor loon of stagevergoeding) en 1 à 2 dagen per week naar school gaat. Je hebt geen recht op studiefinanciering en ook niet op een ov-jaarkaart.

 • BOL: Beroepsopleidende Leerweg in het mbo waarbij je 4 à 5 dagen per week naar school gaat. Daarnaast loop je stages van meerdere weken bij erkende Leerbedrijven (soms in ruil voor een vergoeding). Je hebt recht op studiefinanciering en ook op een ov-jaarkaart.

 • Buddy: een hogerejaars student, bijvoorbeeld van een sociale opleiding, die je helpt bij het wegwijs raken binnen de instelling, het plannen en organiseren en het leggen van sociale contacten. Krijgt in ruil vaak extra studiepunten of een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget.

 • Meeloopdag: je loopt een dagje mee op een opleiding om een goed beeld te krijgen. Vaak word je tijdens zo’n dag gekoppeld aan een student, soms organiseert een instelling een apart programma.

 • Startkwalificatie: minimaal een havo-, vwo of mbo2-diploma. Leerlingen uit het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht, dat is de wettelijk vastgestelde plicht om een startkwalificatie te halen. 

 • Studentendecaan: adviseert studenten, bijvoorbeeld op het gebied van studie- en beroepskeuze. Vertrouwenspersoon met wie je persoonlijke problemen kunt bespreken. Ook kan je bij de decaan terecht voor vragen over de studiefinanciering, bijvoorbeeld in geval van studievertraging.

 • Studiebegeleidingsgroep/studieondersteuningsgroep: hierin komen studenten die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig bijeen om de studievoortgang en de studieplanning te bespreken, bijvoorbeeld onder leiding van een studentenpsycholoog

 • Studieloopbaanbegeleider: meestal het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt bij hem of haar onder andere terecht voor informatie over speciale voorzieningen en voor gesprekken over de studievoortgang.

 • Studiemaatje: zie buddy 

 • Vavo: voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen. Toegankelijk vanaf 18 jaar, soms ook al vanaf 16 of 17 jaar. Vavo’s zijn ondergebracht bij Regionale Opleidingscentra (roc’s); je kunt er je vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma halen, ook in deeltijd. Versnelling is mogelijk.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.