Home Over ons Werken bij de NVA Vacatures bestuursleden NVA

Vacatures bestuursleden NVA

Geef vorm aan de toekomst van de vereniging!

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zoekt twee nieuwe bestuursleden. De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

De NVA telt ruim 10.000 leden. Deze leden vormen de basis van de vereniging, en hun belangen staan voorop bij het beleid en de bestuursbesluiten van de vereniging. Leden kunnen hun stem onder andere laten horen via de regionale ledenvergaderingen, die jaarlijks door de regiobesturen worden georganiseerd. Vanuit die regiobesturen gaat een afvaardiging naar de Vergadering voor Afgevaardigden, waar jaarlijks het NVA-beleid wordt vastgesteld.

Bestuur van de NVA

Ingevolge de statuten bestuurt het bestuur de vereniging en wordt het bestuur daarbij ondersteund door de directeur, Karol Henke. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur staat meer op afstand en komt bijeen voor ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar, de algemene ledenraadsvergaderingen en daarnaast nog een aantal keer per jaar ter participatie en betrokkenheid op diverse vergaderingen en bijeenkomsten.
Het bestuur dient primair het belang van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.
Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Guus Alfrink, voorzitter
 • Patrick Dannenburg, penningmeester
 • Ria van ’t Klooster, algemeen bestuurslid
 • Nicole Boevé, algemeen bestuurslid

De uitvoering van een aantal bestuursbesluiten vindt op het landelijk bureau plaats door het verenigingsbureau onder leiding van de directeur. Op het landelijk bureau zijn medewerkers actief op het gebied van beleid, fondsenwerving, communicatie, ondersteuning regio-afdelingen, financiële- en ledenadministratie, secretariaat.
Op regionaal niveau zijn NVA-regiobesturen belast met het besturen van de regionale activiteiten van de vereniging. Naar schatting 300 vrijwilligers zijn regionaal actief, onder leiding van 10 regiobesturen, die zich eveneens op vrijwillige basis inzetten voor de NVA. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining en worden regelmatig bijgeschoold om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Zij worden op afstand ondersteund door medewerkers van het landelijk bureau. De meeste regionale vrijwilligers en bestuursleden zijn ervaringsdeskundig.

Taken van het bestuur

Het bestuur heeft onder meer de volgende taken:

 • Het, met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten, besturen van de vereniging;
 • het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van de directeur;
 • het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de directeur;
 • het houden van integraal toezicht op de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
 • het vaststellen van het beleidsplan van de vereniging.

Het bestuur ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en). Het bestuur en de directeur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door het bestuur worden gehanteerd.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Vereniging en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De functie is onbezoldigd. Voor alle bestuurders is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Het bestuur wordt zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Vereniging aanwezig is;
 • een spreiding van deskundigheden en achtergrond aanwezig is, zoals bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, politieke, branche specifieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de bestuurders ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur.

Individueel voldoet een bestuurder tenminste aan de volgende criteria:

 • heeft affiniteit met de doelstelling van de vereniging;
 • is lid van de Vereniging;
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • houdt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • is integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vereniging stellen;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar.

Van bestuurders wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de vereniging.

Vacatures

Er zijn momenteel twee vacatures in het bestuur. Gezien de achtergronden van de huidige leden wordt er bij de nieuwe leden, naast de bovengenoemde criteria, specifiek gezocht naar kandidaten die voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

 • heeft hart voor de doelgroepen van de NVA, ervaring met ASS en/ of aanverwante ontwikkelingsstoornissen (persoonlijk of door direct naastbetrokkene) is een pré;
 • heeft bestuurlijke ervaring in de sector zorg en welzijn zoals GGZ, gehandicapten zorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • beschikt over een ruim netwerk binnen de politiek en/of het sociaal domein en weet dat goed in te zetten ten goede van de NVA
 • kan zich inzetten voor belangenbehartiging op voor de NVA belangrijke gebieden
 • ervaring met/ visie op organisaties met regionale besturing en structuur.

Procedure

Het bestuur van de NVA maakt een selectie en zal een aantal kandidaten uitnodigen voor een eerste interview. Dit interview zal zijn met een combinatie van: leden van het landelijk bestuur, leden van de regiobesturen en de directeur van de NVA. Daarna zal er optioneel nog een tweede ronde gesprekken zijn.
Uiteindelijk wordt iedere bestuurder in functie benoemd door de ledenraad tijdens een algemene ledenvergadering.
Het streven is de eerste gesprekken te plannen in de tweede helft van september.

Informatie en solliciteren

Interesse in één van de vacatures? Mail dan uiterlijk 13 september uw CV en motivatie naar bestuur@autisme.nl Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met directeur Karol Henke, telefoonnummer 06-17394558.

Sluiten
Word nu lid!