Home Nieuws Nieuws mei 2013 Autisme Spectrum Stoornis in DSM-5
11 juni 2013 - Geen nieuwe diagnoses Klassiek Autisme, PDD-NOS en Asperger meerAutisme Spectrum Stoornis in DSM-5

Onder veel media-aandacht is op 17 mei jl. het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5 gelanceerd. Dit is hét handboek voor psychiaters waarin staat welke diagnoses er zijn in de psychiatrie en welke criteria daarvoor gelden. In deze gloednieuwe versie verandert er veel voor de diagnose autisme. De huidige diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden samengevoegd onder één noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De term spectrum geeft hierbij aan dat er diversiteit is in de manier waarop het autisme zich uit. In de DSM-5 kan bij deze diagnose worden aangegeven of er sprake is van een ‘milde’ of ‘ernstige’ mate van ASS.

De criteria voor de nieuwe diagnose ASS zijn anders dan die voor de diverse vormen van autisme in de vorige editie van de DSM (de DSM-4-TR). De belangrijkste wijziging is dat er voortaan twee domeinen worden onderscheiden in plaats van drie.

De drie domeinen waren:
(1) beperkingen in de sociale interactie
(2) beperkingen in de communicatie
(3) stereotiepe patronen van gedrag

Ze worden vervangen door deze twee domeinen:
(1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie
(2) repetitief gedrag en specifieke interesses


Voor alle nieuwe diagnoses
De DSM-5 zal gaan gelden voor alle nieuw te stellen psychiatrische diagnoses. De NVA vindt het van groot belang dat een diagnose méér is dan alleen het ‘label’ uit het handboek: een goede diagnose is ook handelingsgericht. Dit houdt in dat de gz-psycholoog of psychiater in kaart brengt welke beperkingen en sterke kanten het autisme van iemand kenmerken en vervolgens concrete adviezen voor hulp op maat meegeeft. We maken ons er sterk voor dat ook dáár aandacht aan wordt besteed tijdens de scholing van psychiaters en gz-psychologen in het hanteren van het nieuwe handboek.

Voor- en nadelen
De NVA ziet voor- en nadelen van de nieuwe diagnose ASS voor onze achterban. We vinden de term Autisme Spectrum Stoornis een verbetering ten opzichte van de verschillende vormen en benamingen van autisme in de vorige editie van het handboek. De nieuwe term geeft beter aan dat die verschillende vormen in de kern op elkaar lijken. Het onderscheid tussen ‘mild’ en ‘ernstig’ biedt bovendien naar onze mening meer mogelijkheden dan voorheen om individuele verschillen aan te geven in de ernst van de beperkingen die mensen met ASS ervaren.

‘Milde’ vormen?
De NVA maakt zich wel zorgen over wat psychiaters in de praktijk gaan verstaan onder ‘milde’ vormen van autisme en ook over hoe zorgverzekeraars hiermee om zullen gaan: in hoeverre zullen mensen met een bestaande diagnose PDD-NOS of Asperger en een hoge intelligentie nog binnen de criteria vallen en aanspraak op autismehulp kunnen maken? Of zullen mensen juist ten onrechte een ‘label’ gaan krijgen, zonder dat zij psychiatrische hulp nodig hebben?

Etiket
Een zorgpunt dat hiermee samenhangt is de actuele discussie over de mate waarin ‘etikettering’ zinvol is: die discussie kan leiden tot bagatellisering van psychische problematiek, of stigmatisering van mensen met een ‘etiket’. De NVA zal zich actief in deze discussie blijven mengen en zich sterk maken voor positieve en realistische beeldvorming over autisme.

Laat het ons weten
De praktijk zal de komende jaren moeten uitwijzen wat de gevolgen van het gewijzigde handboek zullen zijn voor de diagnosestelling. De NVA zal de invoering nauwgezet volgen. Mocht u te maken krijgen met  onduidelijkheden of onrechtmatigheden bij nieuwe diagnoses volgens de DSM-5, laat het ons weten via het mailadres meldpunt@autisme.nl (o.v.v. “DSM-5”).

Sluiten
Word nu lid!