030-2299800
Disclaimer

Website-informatie, E-mailverkeer en Copyright

Website-informatie

- De Nederlandse Vereniging voor Autisme stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Alle getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld. De NVA aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of eventuele fouten in de informatie op deze website.

- Ook is de NVA niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede voor technische storingen.

- Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Via info@autisme.nl kunt u contact met ons opnemen.

- Hoewel de NVA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verspreid.

- Verwijzingen (links) naar websites die niet door de NVA worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan de NVA niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit en actualiteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de NVA worden onderhouden, wordt afgewezen.

E-mailverkeer

- Een vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u meent een bericht per abuis te hebben ontvangen, informeert u dan de afzender en wis vervolgens het bericht.

- Het is niet toegestaan om de inhoud van e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de afzender te gebruiken of te verspreiden.

- E-mails en bijlagen zijn gescand op de bij ons bekende virussen. Desondanks sluiten wij elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals wanneer er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail. Tevens kunnen wij niet volledig garanderen dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. 

Copyright

- De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

- De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de NVA.

© 2013 – Nederlandse Vereniging voor Autisme