030-2299800
Autisme in de gemeente

Transities in de zorg

Steeds meer beleidstaken zijn overgegaan naar gemeenten: jeugdbeleid (Jeugdwet), behandeling en begeleiding (Wmo), onderwijs (Passend Onderwijs), wonen en vrijetijdsbesteding (Wmo) en werk (Participatiewet). Allemaal beleidsterreinen die relevant zijn voor mensen met autisme en hun naasten. In iedere gemeente wonen mensen met autisme en is het dus belangrijk dat de gemeente in haar beleid ook rekening houdt met deze groep.

Informatie over autisme voor gemeenten

Mensen met autisme behoren tot een zeer diverse groep. Er zijn volwassenen met autisme die op hoog niveau vrijwel zelfstandig kunnen functioneren. Ook zijn er mensen met autisme en een verstandelijke beperking, die aangewezen zijn op volledige zorg. En daartussen zitten alle varianten. Dat maakt de stoornis autisme ongelooflijk ingewikkeld. Ingewikkeld om mee te leven en ingewikkeld om te begrijpen. Autisme komt voor in iedere gemeente in Nederland.

Om gemeenten meer inzicht te geven in autisme heeft de NVA samen met Balans drie folders ontwikkeld, waarin autisme op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Er is een folder over kinderen met autisme, over volwassenen met autisme en over mensen met autisme en een verstandelijke beperking. U kunt de folders hier downloaden:

Download: Autisme bij kinderen in uw gemeente
Download: Autisme bij volwassenen in uw gemeente
Download: Autisme en een verstandelijke beperking in uw gemeente 

Lobby voor meer maatwerk

De NVA vertegenwoordigt menen met autisme en hun naasten in diverse vormen van overleg over de zorg: op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op landelijk niveau bijvoorbeeld door te praten met kamerleden en ministeries. Op regionaal en lokaal niveau informeren wij gemeenten, wethouders en Wmo-adviesraden over autisme.

Om een persoon met autisme goed te kunnen laten functioneren in deze maatschappij en binnen de gemeente, is zorg nodig die toegespitst is op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het specifieke individu met autisme en zijn naasten. Maatwerk, zodat geen geld en tijd verloren gaat aan niet-passende hulp. Door het toegankelijk maken van kennis en door professionals binnen onderwijs, behandelcentra en vrijetijdsbesteding bijscholing te geven, kan dit begrip worden vergroot.

Met goede en op maat geleverde begeleiding en behandeling, zo vroeg mogelijk, kan deelname aan de maatschappij worden verbeterd en vergroot. Een correct gestelde diagnose en meer begrip vanuit de omgeving zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kunnen mensen met autisme uitstekend participeren. Hiermee kunnen problemen voorkomen dan wel beheersbaar worden en kunnen de kwaliteiten van mensen met autisme tot hun recht komen. Door gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van mensen met autisme en hun naasten worden begrip en kennis van autisme vergroot. Een duidelijk overzicht van het hulpaanbod in de gemeente kan hierbij ondersteunend zijn.

Vrijwilligers in gesprek met de gemeente

Wilt u als gemeente in contact komen met vrijwilligers die met u mee willen denken over de transities en autisme? Die u als ervaringsdeskundige voorbeelden kunnen geven van waar mensen met autisme tegenaan lopen? Neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging voor Autisme: info@autisme.nl

Wilt u als ervaringsdeskundige uw verhaal delen met de gemeente? Of wilt u als vrijwilliger de NVA ondersteunen in uw gemeente? Neem voor meer informatie contact op  met de NVA via info@autisme.nl. U kunt ook een brief naar uw gemeente sturen, waarin u uitlegt waar u tegenaanloopt: 

Download hier een voorbeeldbrief over autisme in de gemeente

Hebt u vragen over de transities?
Stel uw vragen over transities van beleid naar de gemeente via e-mail aan advies@autisme.nl of bel de Informatie & Advieslijn.